Obchodní podmínky, reklamační řád a zásady ochrany osobních údajů

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodnípodmínky

Firma: Rybolov Běstvina s.r.o.

IČ: 1234578

Se sídlem: sdfasfdasdf

pro prodej prostřednictvím webových stránek rybolov-bestvina.cz nebo rezervačního systému rybolov-bestvina.reenio.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky „) Rybolov Běstvina s.r.o.

IČ: 12345678 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních

stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi

prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím rezervačního systému.

Rezervační systém je provozován na adrese rybolov-bestvina.reenio.cz

prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní “).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese rybolov-bestvina.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní rezervačního systému.

1.7. Při rezervaci je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při rezervaci jsou prodávajícím považovány za správné.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obsahuje seznam služeb nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivé nabízené služby. Nabídka prodeje služby a ceny této služby zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje boží umístěné ve webovém rozhraní jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.3. Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

● objednávanou službu a cenu

● způsobu úhrady kupní ceny zboží

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Rezervovat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (notifikační email), a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

● bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány

4.2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze

mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího,

jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy

na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich

originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající nebo přepravce kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží a službě zaplacením celé kupní ceny zboží.

6.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní.

6.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní. Webové rozhraní je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

6.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

6.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

7. DORUČOVÁNÍ

7.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou při rezervaci.

7.2. Zpráva je doručena:

● v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

8. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

8.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Reklamační řád, záruka a odstoupení od smlouvy

Reklamační řád

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

2. Nákup povolení na rybolov Běstvina lze reklamovat u provozovatele.

Pro vrácení Vašich finančních prostředků nám zašlete:

● číslo účtu ze kterého bylo zaplaceno, Vaše jméno a příjemní, Váš kontaktní telefon a písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy:

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č.367/2000 Sb.) odstoupit od

smlouvy do 14-ti dnů od zaplacení za služby. Finanční obnos bude vrácen na účet, který uvedete ve své žádosti o odstoupení kupní smlouvy. Po obdržení Vaší žádosti prodávající vše zkontroluje a obratem vrátí kupujícímu odpovídající částku za objednané služby.

V případě zrušení kupní smlouvy je host povinen uhradit provozovateli storno poplatek v následující výši:

1. V době od 15 dnů od objednání do 0 dnů před zahájením rybolovu činí storno poplatek 100 % z celkové výše objednávky,

● Žádost o odstoupení od kupní smlouvy pošlete na náš e-mail: rybolov-bestvina@seznam.cz

Informace o ochraně osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost Rybolov Běstvina s.r.o.

Provozujeme webové stránky na adrese www.rybolov-bestvina.cz

Pro poskytování našich služeb a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I.    Zpracování osobních údajů

A.    Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: Jméno, Příjmení, email popřípadě telefon, který není povinný, ale usnadní a urychlí proces při vyřízení změn Vaší rezervace. 
    
    Z jakého důvodu?
        Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně služeb.

        Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

        Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 1 rok od naší poslední komunikace. 

B.    Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, email, telefon

    Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

        Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

        Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu plnění naší služby a poté 5let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

C.    Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

        Na základě jakého právního důvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

        Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
1rok od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: rybolov-bestvina@seznam.cz

II.    Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:
•    provozovatel Rybolov Běstvina s.r.o. IČ1234578
•    společnosti podílející se na expedici plateb 
•    poskytovatel e-mailingové služby 
•    poskytovatel webhostingu a poskytovatel rezervačního formuláře

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.
III.    Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese rybolov-bestvina@seznam.cz  
IV.    Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:
•    Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
•    Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
•    Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:
•    Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
•    Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs 
•    Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies 
•    Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac 
•    Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/ 
•    Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles 
V.    Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů


Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 27.02.2024